Samurai Gourami

$25.07

  • Scientific Name: Sphaerichthys Vaillanti
  • Origin: Asia
  • Lifespan: 4 years
  • Max Size: 2″
  • Food: Flake, Live, Frozen
  • Shipping Size: 1 to 2 inches