Espei Rasbora

$4.67

  • Scientific Name: TRIGONOSTIGMA ESPEI
  • Origin: Southeast Asia
  • Lifespan: 7 years
  • Max size: 1 inches
  • Food: Flake
  • Shipping Size:  Approx. 1/2 to 3/4 inch
Categories: ,