Australian Rainbowfish

$8.49

  • Scientific Name: Melanotaenia fluviatilis
  • Origin: Australia
  • Lifespan: 6 years
  • Max Size: 3 1/2 inches
  • Food: Flake, live, frozen
  • Shipping Size: 2 to 3 inches